I hate to say this doc, but I don’t give a dam.

— Roni Shye, PharmD